Over mij

Mijn foto
De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgericht door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg

woensdag 17 december 2014

Brabants aandeel in project Biblia Sacra

De afgelopen maanden hebben Mathieu Knops (boekhistoricus) en Nelly de Hommel-Steenbakkers (kunsthistorica) van het NWO-onderzoeksproject Biblia Sacra veel tijd besteed aan het bestuderen van een groot aantal bijbels uit de Brabant-Collectie en Theologie Collectie. Biblia Sacra is een elektronische bibliografie, waarmee gebruikers uitgebreide informatie (tekst en reproducties) over in de Nederlanden gedrukte bijbels, bijbelboeken en gedeeltes daarvan uit de periode 1477-1800 kunnen opvragen. Ook in andere landen gedrukte bijbels, die met grote waarschijnlijkheid voor de Nederlandse en Belgische markt bestemd waren, zijn opgenomen.

Onder de exemplaren uit onze verzamelingen die in Biblia Sacra zijn opgenomen, bevinden zich unieke exemplaren. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Een Nederlandstalig Nieuw Testament uit 1563 van Claes vanden Wouwere met een zeventigtal illustraties;
  • Een Epistel- en Evangelieboek uit het eerste decennium van de 18e eeuw, gedrukt door de weduwe van Jan Scheffer met ongeveer vijftig illustraties;
  • Een gedeelte van het Oude Testament (de geschiedenis van David) uit 1784 van Adriaan Walpot met een aantal illustraties.
De evangelist Marcus met zijn symboolgestalte leeuw
Houtsnede
In: Dat gheheel nieuwe Testame[n]t ons Heeren Jesu Christi. Beschreve[n] door dat ingheven des heylighe[n] Gheests, vande[n] heylighen Apostelen en[de] Evangelisten, met grooter neersticheyt ghecorrigeert ende oversien. Hiet sijn by gesedt die Epistelen uut den ouden Testamente, diemen iaerlijcx houdt inder heyliger kercken.
Gheprent Thantwerpen: by Claes vanden Wouwere, [1563]
Vindplaats: CBC TFH A 3781
Zwaar gehavende titelpagina van unieke Brabantse druk
In: Evangelien, Ende Epistelen alsoo men die door 't geheele Jaer op alle Sondagen ende Heyligh-dagen in de H. Roomsche Kercke onderhoudt. Ghenomen uyt den lesten Roomschen Missael des H. Concilium van Trenten. Van Nieuws Oversien ende met groote neersticheydt ghecorrigheert, nae den Laetsten Roomschen Missael. s'Hertoghen-Bossche: By de Wed. van Jan Scheff. Boeck-druckersse woonende inde Kerck-straet in ’t Vergulde Missael, [1707].
Vindplaats: KOD 1707 'S HERT 1
Titelpagina
In: De Historie Van den Koning en Prophete David, Zo van zijn Leven en Wonderlijke Werken, en hoe Victorieuselijk hy tegen zijne Vyanden gestreden heeft.Te Dordrecht, Gedrukt by Adriaan Walpot en Zoon, Boek en Konstverkoopers op de Voorstraat over 't Stadhuys, 1784.
Vindplaats: TRE 044 E 28
Biblia Sacra geeft naast uitgebreide beschrijvingen veel voorbeelden van typografisch en iconografisch materiaal. Het biedt informatie over de bijbeledities en de individuele exemplaren, zoals de herkomst (provenance) en bindingen. 
Paul Slot, fotograaf van de Brabant-Collectie, heeft ruim 320 pagina's voor dit project gedigitaliseerd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten